Avís Legal

Avís Legal Solifemar SL

  • Denominació social: Apartaments Solifermar SL
  • Nom comercial: Apartaments Solifemar SL
  • Adreça social: Passeig Marítim, 38-42
  • CIF/NIF: B65004483
  • Telèfon: 936360848
  • Fax: 936657200
  • Mail: info@solifemar.com

Nom de domini: www.solifemar.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 40939, full 191, full B-373490 insc.1a.

Inscrita en el Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb el número HB-003372.

Consentiment Express

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI -CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

La informació que rep Apartamentos Solifemar SL dels usuaris d’aquest lloc web a través de l’enviament del formulari de contacte per a la gestió de la vostra petició es tracten amb la màxima confidencialitat per tal d’atendre les vostres peticions i enviar-vos informació sobre futures accions. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altre fi, tret que el titular de les dades sigui acceptat expressament.

La política de galetes d’Apartamentos Solifemar SL: està informada en un apartat específic de la mateixa pàgina web “Política de Cookies”.

Quan se us sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis s’informarà a l’usuari del caràcter necessari de les quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

La legitimació del tractament es basarà sempre en el consentiment de l’usuari, execució contractual o precontractual i/o linterès legítim a informar els usuaris dels nostres productes i serveis.

Les dades personals seran cedides en els casos legalment previstos.

Les dades personals es conservaran durant la relació contractual; els terminis exigits per atendre les responsabilitats eventuals finalitzada la relació amb l’usuari i per a les dades comercials, quan l’usuari sol·liciti la baixa.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i/o portabilitat de les dades. Sol·licitar oposició i/o limitació del tractament. Tot això mitjançant sol·licitud adreçada a l’adreça info@solifemar.com o per correu postal a qualsevol de les adreces indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix. En cas de divergències en relació amb el tractament de dades podeu dirigir-vos a Agpd.

L’usuari accepta expressament i autoritza Apartamentos Solifemar SL: a l’empara de què es disposa a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge perquè, directament o mitjançant tercers designats a aquest efecte, capti i, posteriorment, utilitzi la seva imatge personal, perquè l’empresa dugui a terme per a finalitats publicitàries tant de les activitats que realitza com dels serveis que presta Apartamentos Solifemar SL podrà utilitzar la imatge en qualsevol suport , format o mitjà de comunicació o explotació, tant per promocionar els seus productes i serveis a nivell extern com extern, i sense limitació temporal o territorial. La cessió de drets que aquí es preveu té caràcter gratuït.

L’usuari garanteix que les dades proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos sent l’únic responsable de pèrdua, dany causat al lloc web a Apartamentos Solifemar SL: o a qualsevol tercer per informació errònia, inexacta o incompleta .

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-s’hi. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del següent correu electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Gavà